Komora zdravstvenih tehničara svih profila

Federacije Bosne i Herecgovine

Pristupnica
Ko ima pravo biti član?

Poštovane kolegice i kolege,

Članstvo u KZTFBiH, ostvaruju slijedeći profili i stepeni obrazovanja zdravstvenog usmjerenja u F BiH:

 • Laboratorijski tehničari (SSS, VŠS i VSS ing.lab.dijagnostike sa 180 ECTS bodova)
 • Sanitarni tehničari (SSS, VŠS i ing.san.inžinjerstva sa 180 ECTS bodova)
 • RTG tehničari ( SSS i VŠS sa 180 ECTS bodova)
 • Farmaceutski tehničari ( SSS)
 • Fizioterapeutski tehničari ( SSS, VŠS, VSS bacc/dipl.fizioterapeuti sa 180 ECTS bodova i VSS bacc/dipl.fizioterapeuti sa 240 ECTS bodova)

 

Ostali zdravstveni profili koji ne mogu zasnovati ili zadržati radni odnos bez licence, a koje mi ne licenciramo su:

Diplomirani inžinjeri laboratorijske dijagnostike, sanitarstva i RTG dijagnostike sa završenih VIII semestara i pripadajućih 240 ECTS bodova, učlanjuju se isključivo u Komoru diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije BiH.

Diplomirane sestre-tehničari (VŠS-180ECTS bodova i VSS-240ECTS bodova) učlanjuju se u Komoru diplomiranih medicinskih sestara-tehničara F BiH.

Medicinske sestre-tehničari  opšteg, psihogerijatrijskog i pedijatrijskog smjera, učlanjuju se u Komore medicinskih sestara i tehničara na nivou kantona u kojem imaju ili planiraju zasnovati radni odnos, a ne u kojem imaju prijavljenu adresu stalnog boravka. Licence izdate na kantonalnom nivou se ne mogu koristiti izvan kantona u čijem je registrovano sjedište komore, odnosno, ukoliko ste radi mjesta stanovanja pribavili licencu kantonalne komore, a želite zasnovati ili imate radni odnos izvan tog kantona, takvu licencu poslodavac ne smije uvažiti jer u slučaju inspekcijskog nadzora, ista nije izdata od strane nadležne komore. Komora medicinskih sestara i tehničara Federacije BiH je davno osnovna ali nikada nije počela sa radom te je to razlog zbog kojeg sestrinstvo za sada, licence izdaje isključivo na nivou kantona.

Primalje-babice se učlanjuju u Komore primalja-babica ( Zakon o sestrinstvu i primaljstvu F BiH), ali nam je nepoznato da je takva komora osnovana na nivou Federacije. Jedina koja je nama poznata je ona koja djeluje na nivou HNK/Ž.

Stomatološki i zubni tehničari se učlanjuju u Stomatološku komoru Federacije BiH u kojoj imaju svoj razred.

Kako postati članica/član KZTFBiH?

Ukoliko pripadate jednom od profila i stepena obrazovanja u zdravstvu, a koji su opisani na samom početku, potrebno je da preuzmete slijedeće dokumente:

 1. Izjava
 2. Zahtjev za izdavanje licence
 3. KZTFBiH Pristupnica
 4. Saglasnost za članarinu
 5. Relicenciranje
 6. Cirkularna (sadrži sva potrebna uputstva i pojašnjenja )

 

Uz obrasce (Izjava i KZTFBiH Pristupnica), na adresu KZTFBiH, a za ostvarenja statusa člana KZTFBiH i dokazivanja prava na izdavanje licence za samostalan rad, potrebno je dostaviti ovjerene kopije:

 1. Diplome/svjedočanstva,
 2. Uvjerenja o državljanstvu,
 3. Potvrde o stručnom ispitu/državnom ispitu.

 

Obrazac ‘’Saglasnost za članarinu’’, dostavljate u računovodstvo svoje ustanove (odjel obracun plata), a ne nama.

Izjava, KZTFBiH Pristupnica (dostavljate nama) i Saglasnost za članarinu (dostavljate računovodstvu ustanoove u kojoj radite), su naši obrasci i nije potrebno kopiranje ili ovjeravanje istih prije dostavljanja na adresu KZTFBiH.

Ukoliko ne želite članarinu uplaćivati obrascem (Saglasnost za članarinu) ili ste nezaposleni, članarinu uplaćujete uplatnicom koja se popunjava na slijedeći način:

 

—–

Ime i prezime i broj telefona

Korisnik uplate: KZTFBiH

Svrha uplate: Članarina za 12 mjeseci

Iznos uplate: 24KM

Račun za uplatu: 1610000136430026 – RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SARAJVO

—–

 

Kada dokumentacija bude dostavljena na adresu komore, vrši se provjera iste i upis u registar komore, nakon čega dostavljamo licencu na adresu koja je navedena u pristupnici ili neku drugu za koju nas naknadno informišete.

Naknada za izdavanja licence, a temeljem odluke Skupštine KZTFBiH od 31.05.2019.godine je 30KM.

Uplata naknade za licencu se vrši uplatnicom koja se popunjava na isti način kao i za članarinu uz napomenu da je svrha uplate’’naknada za izdavanje licence’’, a iznos za uplatu ‘’30KM’’.

Za poslodavce koji žele naknadu za izdavanje licence uplatiti na račun KZTFBiH, potrebno je da prije uplate dostave spisak imena za koja uplaćuju naknadu , tačan naziv ustanove/poreznog obveznika, a u nalogu za uplatu navesti isti naziv poreznog obveznika koji je dostavljen komori.

Relicenciranje postojećeg članstva KZTFBiH

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti F BiH 46/10 i 75/13, Pravilnikom o postupku izdavanja licence, kao i sadržini i izgledu licence, Broj 01-37-5563/13 ,10. listopada 2013.godine Sarajevo, Federalnog ministarstva zdravstva te proizilazećim, Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i Statuta Komore zdravstvenih tehničara svih profila Federacije Bosne i Hercegovine, produženje važnosti postojeće licence se zadovoljava na slijedeći način.

Potrebno je preuzeti Zahtjev za relicenciranje koji popunjen dostavljate u KZTFBiH, zajedno sa:

Preuzeti obrazac 5 

Za zdravstvene radnike – državljane BiH

 1. Fotokopiju odobrenja za samostalan rad – Licence izdate od strane KZTFBiH koja se obnavlja
 2. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licence (30 KM)
 3. Ovjerene fotokopije certifikata, diploma i drugih potvrda koje nose bodove u svrhu re-licenciranja zdravstvenih radnika, a u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih tehničara svih profila Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Spisak edukacija i certifikata prikupljenih za predhodnih 6 (šest) godina koji se prilažu u svrhu re-licenciranja zdravstvenog radnika, kako slijedi u tabelarnom prikazu Zahtjeva/li>

Za zdravstvene radnike – strane državljane

Osim inavedene dokumentacije od 1 – 4, zdravstveni radnik – strani državljanin koji podnosi zahtjev za re-izdavanje licence u Federaciji BiH, a na temelju radne dozvole, dužan je uz ovaj zahtjev za re-izdavanje licence priložiti i slijedeće dokumente:

 1. Dokaz o državljanstvu države Evropske unije, odnosno Evropskog privrednog prostora (EU/EPP) ili države koja nije članica EU/EPP, a ima bolonjski sistem obrazovanja;
 2. Dokumentaciju određenu važećim propisima o kretanju i boravku stranaca, kao i azilu, radnu dozvolu za strance izdatu od nadležnog tijela u skladu sa propisima koji regulišu oblast zapošljavanja stranih državljana;
 3. Potvrdu o članstvu i aktivnostima u odgovarajućoj komori/licnecirajućeg strukovnog tijela iz države porijekla;
 4. Potvrdu o poštivanju etičkih principa struke, odnosno da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing), koja ne smije biti starija od tri mjeseca, a izdaje je nadležna komora/licencirajuće strukovno tijelo, čiji je član podnosioc zahtjeva;
 5. Potvrdu o poznavanju jednog od jezika koji je u službenoj upotrebi u BiH, izdatu od licencirane škole prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, minimalno C1 (napredni korisnik), osim ako je jezik dodiplomske nastave bio bosanski, srpski ili hrvatski jezik;
 6. Zdravstveni radnici – strani državljani nisu dužni priložiti uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko su državljani EU/EPP, odnosno trećih zemalja koje imaju bolonjski sistem obrazovanja.

Dokumentacija mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH odnosno, ukoliko je na stranom jeziku, mora biti prevedena na jedan od službenih jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Za zdravstvene radnike – penzionere

Osim dokumentacije navedene pod rednim brojevima od 1. – 4., zdravstveni radnik – penzioner koji podnosi zahtjev za re-izdavanje licence u Federaciji BiH, dužan je uz zahtjev za re-izdavanje licence priložiti i slijedeće dokumente:

 1. Ovjerenu fotokopiju rješenja o korištenju starosne penzije;
 2. Liječnički nalaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslove svoje struke

Ukoliko imate neko pitanje na koje ovim tekstom nije odgovoreno, kontaktirajte nas na:

info@kztfbih.ba ili GSM/Viber opcijom : +38763023097 ; +38762597207  i +38761276387

Share this post: