Bihać, 13.05.2017 godine sa početkom u 14:00h
Hotel ‘Sedra’, Bihać

Komora zdravstvenih tehničara svih profila Federacije BiH ( u nastavku teksta KZTFBiH), i Udruženje/udruga za fizioterapiju Federacije BiH ( u nastavku teksta UFFBiH), organizuju zajednički radni ručak koji će imati formu informativnog sastanka namijenjenog članstvu KZTFBiH i UFFBiH, ali i onima koji to nisu.

Obzirom da je usvajanjem Zakona o sestrinstvu i primaljstvu Federacije BiH 43/13, a u članu 4. navedenog zakona, odlučeno kako sestrinstvo čine samo opšti, psihogerijatrijski i pedijatrijski smjer, sestrinske komore više ne mogu niti smiju licencirati zdravstvene tehničare svih
profila.

Temeljem navedenog i u skladu sa članom 221. Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH 46/10, oformljena je KZTFBiH, a koja ima zadatak preuzimanja obaveze strukovne članske organizacije iz oblasti zdravstva za zdravstvene tehničare svih profila i to :

Navedeni zdravstveni tehničari iz USK, su u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti F BiH, Zakonom o radu F BiH i Zakonom o sestrinstvu i primaljstvu F BiH, obavezni biti članovi KZTFBiH, ali oko svrhe postojanja KZTFBiH, prelaska iz dosadašnje kantonalne komore USK,u KZTFBiH i drugim pitanjima, postoje mnoge nedoumice među zdravstvenim tehničarima sa
podrućja USK.

Ove nedoumice ali i potrebno upoznavanje našeg trenutnog i budućeg članstva sa time šta je djelatnost komora iz oblasti zdravstva, strukovnih udruženja i sindikata, su razlog zbog kojeg je KZTFBiH donijela odluku za održavanje sastanka iz ovoga poziva.

Poziv, se dakle odnosi na sve zdravstvene tehničare koji su taksativno navedeni u stavu 3, ovog poziva, neovisno o tome da li su oni već učlanjeni u KZTFBiH ili ne.

Uputstvo o prisustvu sastanku za uposlene u javnom ili privatnom zdravstvu sa podrućja USK.

Za poslodavce:
U skladu sa trenutno važećim zakonima na području F BiH, a koji se odnose na rad i djelatnost komora iz oblasti zdravstva, komore su za razliku od udruženja/udruga i sindikata, zakonom obavezujuće, članske, strukovne organizacije sa javnim ovlastima.Temeljem navedenog, molimo poslodavce da imaju razumijevanja u smislu odobrenja službenog izlaza sa radnog mjesta uposlenicima koji će u skladu sa navedenim uputstvom prisustvovati sastanku, a za potrebe neometanog rada komore u smislu korištenja radnog vremena za sindikalne aktivnosti.

KZTFBiH je u planiranju sastanka, ciljano odabrala subotu kao većinski posmatrano, neradni dan za ustanove koje upošljavaju zdravstvene tehničare ali smo svjesni činjenice da mnoge apoteke rade i u danima vikenda te napominjemo da se ovaj dio namijenjen poslodavcima, primarno odnosi na farmaceutske tehničare ali i sve ostale zdravstvene tehničare u drugim ustanovama.

KZTFBiH, će na lični zahtjev, za sve zdravstvene tehničare, a koji na ime prisustva sastanku iz poziva, budu koristili službeni izlaz, obezbijediti potvrdu o učešću na sastanku KZTFBiH.

Leave a Reply